1. Aanmelding als lid vindt plaats door het aanmeldingsformulier volledig en ondertekend in te vullen.

 2. Men is lid van Sports Arts Groningen vanaf het inleveren van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier tot aan het schriftelijk opzeggen van het lidmaatschap.

 3. Uw persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden van Sports Arts Groningen gebruikt. Uw gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

 4. Betaling van het verschuldigde lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan voor de 1e van de maand. Het abonnement is altijd op basis van 3 maanden, mits anders is aangegeven. Een lidmaatschap bij Sports Arts Groningen kan op elk gewenst moment ingaan. Restitutie van lesgeld wordt niet gegeven. Bij nalatigheid betreffende betalingen zal er eenmalig een aanmaning worden verstuurd. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, na de verstuurde aanmaning, krijgt het lid de gelegenheid om het verschuldigde bedrag alsnog binnen twee weken te voldoen. Indien het lid na een periode van twee weken in gebreke gebleven is, kan de vordering uit handen worden gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid. Als niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan het lid de toegang tot de lessen worden geweigerd.

 5. Sports Arts Groningen is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen en behoudt zich het recht voor om leden die zich niet of zich regelmatig afmelden voor een les van een les af te halen.

 6. Sports Arts Groningen behoudt zich het recht voor om tarieven en/of lestijden tussentijds aan te passen indien dit bedrijfsmatig gewenst is.

 7. Sports Arts Groningen is gesloten op officiële en erkende feestdagen. In principe zijn de trainingsruimtes in de vakantieperiode gesloten maar het is mogelijk dat Sports Arts een alternatief rooster in de vakantieperiode aanbiedt. Dit zal tijdig aan het lid kenbaar gemaakt worden. Restitutie van lesgeld als wij gesloten zijn is niet mogelijk.

 8. Sports Arts Groningen, behoudt zich het recht voor om een lid die storend of afwijkend gedrag vertonen (zowel voor, en/of tijdens en/of als na de lessen) te verwijderen van de trainingslocatie. Dit kan tevens resulteren in een eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap van Sports Arts. Van een lid van Sports Arts Groningen wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun mede studenten.  Ongecontroleerd trainen, hetgeen kan resulteren in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier, wordt niet geaccepteerd.

 9. Opzeggen kan alleen schriftelijk of digitaal (via e-mail) gebeuren. U ontvangt dan een bewijs van opzegging.  Er wordt een opzegtermijn gehanteerd van een maand voor Kapap en Pole Sports, Kickboksen/boksen voor vrouwen en andere sporten, welke aanvangt aan het einde van de periode waarin men zich op dat moment bevindt, tenzij middels een doktersverklaring kan worden aangetoond dat de lessen om een medische reden niet meer voortgezet kunnen worden.

 10. Sports Arts Groningen behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van abonnementsgeld.

 11. Sports Arts Groningen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door verlies c.q. diefstal van goederen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontstane letsel- of andere schade (bijv. emotionele schade) tijdens trainingen of wedstrijden evenals letsel- of andere schade die direct of indirect is voortgekomen uit het beoefenen van contactsporten bij Sports Arts Groningen.

 12. Contactsporten is geheel voor eigen risico. Bij blessures en andere gezondheidsrisico’s dient U dit altijd voor de les bij de instructeur te melden. Deze beslist of deelname verantwoord is.

 13. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels en algemene voorwaarden van Sports Arts Groningen en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels van Sports Arts Groningen staan op de website www.buddhagymgroningen.nl en zijn ook in de trainingslocaties op te vragen.

 14. Sports Arts Groningen behoudt zich het recht voor om, indien dit bedrijfsmatig gewenst is, het huisreglement en de algemene voorwaarden te wijzigen. Alleen geldig zijn het huisreglement en de algemene voorwaarden die op de site www.buddhagymgroningen.nl staan. Alle voorgaande versies vervallen zodra er, met kennisgeving, aangepaste versies op de site zal worden geplaatst.

 15. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Sports Arts Groningen aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen een lid en Sports Arts Groningen, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Sports Arts Groningen is gevestigd.

 16. Het onder invloed verkeren van alcohol of drugs of het in bezit hebben van illegale soft- en harddrugs, krachtens de Opiumwet, is binnen Sports Arts Groningen niet toegestaan. De instructeur van Sports Arts Groningen behoudt zich het recht voor, om bij overtreding van deze regel, de overtreder(ster) de toegang tot de trainingslocatie van Sports Arts Groningen te ontzeggen en zijn/haar lidmaatschap per direct te beëindigen zonder teruggaaf van lesgelden.

 17. De technieken die gedurende de lessen worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt gedurende de lessen onder toezicht van een instructeur van Sports Arts Groningen en tijdens wedstrijden als sportbeoefening. Daarbuiten mag dit alleen ter verdediging van jezelf of anderen in een noodsituatie. Het artikel 41 van het Wetboek van Strafrecht (noodweer) luidt als volgt: “Niet strafbaar is hij die een feit begaat geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of een anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding”. Het gebruik van vaardigheden die tijdens de contactsporten zijn aangeleerd, zijn voor kwade doeleinden, zoals zinloos geweld, resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap.

 18. Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen.

 19. Ondergetekende is zich ervan bewust dat het beoefenen van contactsport risico’s met zich mee kan brengen en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van contactsport en/of het uitvoeren van een beroep in combinatie met het beoefenen van contactsport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal ondergetekende Sports Arts Groningen en haar instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derden.

algemene voorwaarden